ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
 
ogłasza pierwszy  ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości  będącej własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o    z siedzibą w Strzekęcinie,
 
 1.  Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona  w ewidencji gruntów jako nr 56/5 w obrębie ewidencyjnym 143206_5 Ożarów  Mazowiecki, obręb 0035-SHR Wolica o powierzchni 9,4800 ha posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą KW WA1P/00045049/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Nieruchomość obejmuje działkę gruntu o powierzchni 9,48 ha położoną w południowo- zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki    w odległości ok. 3 km na południe od drogi krajowej  łączącej Warszawę z Łodzią i Poznaniem.
Sąsiedztwo działki stanowi: od północy droga częściowo utwardzona  (ul. Leśna),od zachodu działka niezabudowana użytkowana rolniczo, dalej droga o nawierzchni bitumicznej - ul. Rokicka, od wschodu droga gruntowa (ul. Leśna), teren zalesiony i działki użytkowane rolniczo, od południa tereny leśne stanowiące Rezerwat „WOLICA” wchodzący w skład Warszawskiego  Obszaru Chronionego Krajobrazu. Odległości: Płochocin/Centrum  - ok. 1,5 km, stacja kolejowa ok. 1,0 km. Opis  użytków: grunty orne RIIIa-7,05 ha, RIIIb- 1,24 ha, RIVa-0,64 ha, RIVb-0,04ha, LzIII- 0,36 ha, rowy w-0,15 ha.
 1. W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Wolica - Józefów, zatwierdzonym uchwałą nr 454/06 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12.09.2006 r. opublikowaną w Dziennik Urzędowy  Województwa Mazowieckiego z 2006 r. Nr 271 poz.10661 z dnia 28.12.2006 r –przedmiotowa działka położona jest na terenie rolniczym – oznaczonym symbolem 5R, przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze 5R.
Przez działkę przechodzą linie energetyczne E15kV ze strefami ochronnymi po 5 m w każdą stronę od osi linii, działka                  
  w zasięgu oddziaływania od oczyszczalni ścieków.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 350 000,00 PLN ( słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych ).
Wadium wynosi 135 000,00 PLN ( słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych ), Minimalne postąpienie 15 000 PLN
( słownie: piętnaście tysięcy złotych ). Sprzedaż  nie jest obciążona podatkiem VAT.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu  22 listopada 2018 r.,  o godz. 12.00 w Sali Domu Kultury „UŚMIECH” w   Józefowie przy ul. Fabrycznej 15,  05-500 Płochocin
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto :  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej do dnia 19 listopada 2018 r.  Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
- wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,                                                                 
- jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący umocowanie 
do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa  
do reprezentowania danej osoby prawnej,
- w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie                      
do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[1]
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – jednolity tekst Dz.U. z 2004 roku nr 167, poz. 1758 ze zmianami),  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy –
wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.

 
 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i podmioty regulują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia  nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2013 r. z późn. zm. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259 ).
 
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych: Umowa wstępna - w terminie 30 dni od dnia przetargu i Umowa ostateczna-  najpóźniej  w terminie  30 dni od daty otrzymania  zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub organu nadzorującego zgodnie  z art. 38 ust. 1. Ustawy z dnia 16.12.2016 roku o Zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 poz. 2259)
 
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s  w Strzekęcinie. Uznany wpływ środków na wskazany  rachunek bankowy - nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.
 
 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.
 
 
Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje                  
w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie

(94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,
Szczegółowe ogłoszenie, Regulamin Przetargu oraz mapa sytuacyjna  na stronie www.pmhz.pl
 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek Klim
 


 
POWRÓT