KLAUZULA ZGODY

DOTYCZY :
Zaproszenia do składania ofert:
Modernizacja Przechowalni Ziemniaka z rozbudową części przeznaczonej na pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz wyposażenie.
 
 
 
 
….........................................................
                                                                                                     Miejscowość, data        
….......................................................
          Imię i nazwisko/ Firma
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby c.d.

…........................................................
         Adres mailowy
 
…........................................................
         Numer kontaktowy
 
 

KLAUZULA ZGODY
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno k/Koszalina) tel. +48 94 316 12 95, adres e-mail: pmhz@pmhz.pl w celu udziału w przetargu ofertowym zgodnie z zaproszeniem z dnia 16.01.2019 r, organizowanym przez PMHZ Sp. z o.o. Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck.
 
 
........…................................................................................................
Data i podpis osoby/ Firmy, której dane dotyczą
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Strzekęcino, 16.01.2019 r.
 
 
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
na zadanie inwestycyjne:
„MODERNIZACJA PRZECHOWALNI ZIEMNIAKA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW ORAZ  WYPOSAŻENIE”
 
                                   

 1. Informacje ogólne
 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964            r. Kodeksu Cywilnego;
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. z siedzibą w Strzekęcinie, Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub nieważnienie przetargu bez    podawania przyczyny.
 
 1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót remontowo – budowlanych w obiekcie Przechowalnia Ziemniaka w zakresie robót:
 • rozbiórkowych,
 • murarskich i tynkarskich,
 • posadzkarskich,
 • naprawa konstrukcji dachowej,
 • instalacyjnych – elektrycznych, wodnokanalizacyjnych,
 • malarskich
Obiekt zlokalizowany jest w PMHZ Strzekęcin Oddział Celbowo, Celbowo 1, 84-100 Puck
Szczegółowy zakres robót do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego.
Do oferty załączyć:
- klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie www.pmhz.pl –(zakładka Przetargi)
- kosztorys w oparciu o ustalony zakres, sposób i warunki płatności oraz udzielone gwarancje jakości wykonanych robót.
 
Termin realizacji: do 31 maja 2019 r.
 
 
 1. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie PMHZ Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej celbowo@pmhz.pl
 
 1. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – p. Dyrektor Eugeniusz Szornak tel. 603 605 047
 
 
Prezes Zarządu
Mgr inż. Franciszek Klim
 

PRZETARGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PISEMNYCH

NIEOGRANICZONYCH (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ I SAMOCHODU  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.

 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale Strzekęcin PMHZ Sp. z o.o 76-024 Świeszyno, Strzekęcino 5B, w dniach  21 - 31.01.2019 r. w godz.7.00 -15.00, po wcześniejszym umówieniu się tel. 694 494 432, 94 3167939.

czytaj wiecej
PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY


POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STRZEKĘCINIE www.pmhz.pl OGŁASZA
PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI
 
I. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów   w jednostce ewidencyjnej 320902_2- Biesiekierz, obręb 0039- Biesiekierz, jako działka o numerze 2/120 o powierzchni 0,9498 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW 49469 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 2/120 obręb geodezyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz nie jest objęta miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz, natomiast w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz położona jest na obszarze użytków  rolnych. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

czytaj wiecej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami) na zadanie inwestycyjne:

„ZAKUP SKRZYNIOPALET  DREWNIANYCH DO PRZECHOWYWANIA ZIEMNIAKÓW – 150 SZT”

czytaj wiecej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami) na zadanie inwestycyjne:

„MODERNIZACJA PRZECHOWALNI ZIEMNIAKA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW ORAZ  WYPOSAŻENIE”

czytaj wiecej