Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE
    O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM,  NIEOGRANICZONYM                                                                          
       NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ   BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ    
 POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, Strzekęcino 11,
76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie                                          
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie                                             Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła  II 3, 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie
3. Przedmiot sprzedaży można oglądać w Pomorsko Mazurskiej  Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o.
 z/s w Strzekęcinie  Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła  II 3, 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie,
 w dniach  01.04 -  10.05.2019 r. w godz.7.00 -15.00, po wcześniejszym umówieniu się  tel. 59/8112587,
605 532 824.
 
Dane oferowanego  do sprzedaży środka trwałego.
LP NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO - TYP, ROK PRODUKCJI NR INWENT. NR SERYJNY
NR REJESTRACYJNY
CENA
WYWOŁAWCZA NETTO  PLN
PODATEK VAT WADIUM
PLN
POSTAPIENIE
PLN
1 KOMBAJN ZBOŻOWY
SAME DEUTZ-FAHR 5690 HTS
Typ 6228, rok prod. 2010
 
50701/J
 
6228013956
 
248 000,00
 
23 %
 
25  000,00
 
5 000,00
 
4. Wadium z podaniem nazwy środka trwałego, którego dotyczy należy wpłacać na konto PMHZ Spółki z o.o. z/s w Strzekęcinie Oddział w Jezierzycach w SANTANDER Bank Polska SA O/Słupsk nr rachunku 93 1090 2763 0000 0006 8401 3943 lub w Kasie Oddziału PMHZ Spółki z o.o. w Jezierzycach w terminie do dnia          07.05.2019 r.(włącznie)
5. Postąpienie w kwocie 5 000,00 PLN
6. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej wraz z pierwszym postąpieniem. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostaną zwrócone  bezpośrednio po zakończeniu postępowania lub nie później niż przed upływem 3 dni roboczych na wskazany rachunek bankowy.
Uczestnikowi, który wygra przetarg – wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
 
 
 
7. Uczestnicy postepowania przetargowego  zobowiązani będą do podpisania klauzuli zgody o przetwarzaniu danych osobowych  na potrzeby postępowania przetargowego oraz  oświadczeń o:
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, warunkami przetargu iich akceptacji,
- zapoznaniu się ze stanem technicznym (odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin)
- uzyskaniu informacji na temat własnościśrodka trwałego
 
8. Przetarg  odbędzie się w dniu  10.05.2019 r. godz. 12.00, w Sali Narad  Oddziału  Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. w Jezierzycach, ul. Jana Pawła II 3, 76-200  Jezierzyce                                                   woj. pomorskie.
 
9. Spółka może bez podania przyczyn:
a/ do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
b/ nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 
Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
a/ nikt nie przystąpił do przetargu (brak wpłaty wadium)
b/ żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej wraz z pierwszym postąpieniem.
 
10. Przy podpisaniu umowy:
a/ osoby fizyczne - powinny legitymować się dowodem osobistym.
b/ przedsiębiorcy - posiadać aktualny wpis do KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
c/ inne osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia plus należny podatek VAT  oraz odebrać nabyty sprzęt                         w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wydanie przedmiotów sprzedaży Kupującemu nastąpi po dokonaniu przez niego wpłaty  pełnej kwoty należności i zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego.
 
W razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z przepisami prawa, których naruszenie mogłoby mieć wpływ na wynik przetargu, Prezes Zarządu Spółki może zarządzić powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.
 
 
Szczegółowych informacji można uzyskać w Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.                                        z/s w Strzekęcinie  Oddział w Jezierzycach ul. Jana Pawła  II 3, 76-200 Jezierzyce woj. pomorskie,
tel. 59/8112587, 605 532 824 oraz na stronie internetowej Spółki: www.pmhz.pI
 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
                                                                                                                                                                   Prezes Zarządu
                                                                                                                                                             mgr inż. Franciszek Klim
http://webmail.pmhz.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=42910&_part=2&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
http://webmail.pmhz.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=42910&_part=4&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1
http://webmail.pmhz.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=42910&_part=5&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
 
www.pmhz.pl
 
ogłasza pierwszy ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości  będącej własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o  z siedzibą                        w Strzekęcinie,
 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów                                 w jednostce ewidencyjnej 320902_2- Biesiekierz, obręb 0039- Biesiekierz, jako działka o numerze 2/120 o powierzchni 0,9498 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00049469/4  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
 1. Nieruchomość gruntowa – działka nr 2/120 położona jest w centrum m. Biesiekierz, będącej siedzibą Gminy, przy drodze krajowej Koszalin – Szczecin. Działka niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana rolniczo z dostępem do drogi publicznej przez działkę sąsiednią na której ustanowiono służebność drogi koniecznej. Sąsiedztwo stanowią działki zabudowane budynkami usługowo-produkcyjnymi                                              i mieszkalnymi. Opis użytków: dz. 2/120 – RIIIb – 0.9498 ha.
 2. Działka nr 2/120 obręb geodezyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz, natomiast w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz położona jest na obszarze użytków  rolnych.
                Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
 
 1. Cena wywoławcza nieruchomości tj. dz.2/120- wynosi 435 000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Wadium wynosi 43 500,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset  złotych). Minimalne postąpienie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
                Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.04.2019 r. o godz.12.00 w Sali Narad Zarządu {PMHZ Sp. z  o.o.                                   w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto :  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej   do dnia 18 kwietnia 2019 r. 
Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
- wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,                                                                 
- jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni   na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący umocowanie  do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa   do reprezentowania danej osoby prawnej,
- w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie    do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[i]
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014 r., poz.1380)  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego   w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy – wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.
Nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców następuje dodatkowo z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.   o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionym do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia   5 sierpnia 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz.1433) o kształtowaniu ustroju rolnego.
W przypadku złożenia oferty przez osobę nie spełniającą warunków z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie nieruchomości rolnej wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku nie uzyskania w/w zgody nabycie nieruchomości nie następuje a wadium zostaje zwrócone.
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a5  ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz.1529).
 
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie       i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych
 
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości na konto Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z/s  w Strzekęcinie. Uznany wpływ środków      na wskazany  rachunek bankowy - nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.
 
 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.
 
Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje  w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie (94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,                                                                                                                                 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn 
              

                                                                                                                                                 Prezes Zarządu
                                                                                                                                           mgr inż. Franciszek Klim
 

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.
z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
www.pmhz.pl
ogłasza pierwszy ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż kompleksu
nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o    z siedzibą w Strzekęcinie,
 

 1.  Przedmiotem sprzedaży jest kompleks  2 działek gruntowych, rolnych  oznaczonych  w ewidencji gruntów numerami 96/1 i 96/2 w obrębie nr 0073 w m. Dunowo gmina Świeszyno woj. zachodniopomorskie, zabudowanych dwoma budynkami przechowalni ziemniaków j jednym magazynem o łącznej powierzchni zabudowy 1871 m2 posiadająca urządzoną Księgę Wieczystą KW KO1K/00030134/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
 1. Kompleks nieruchomości obejmujący  działki gruntu o powierzchni łącznej  3,0650 ha  położony jest przy wjeździe do wsi Dunowo, ok. 12 km od Koszalina. Dojazd do drogi publicznej Dunowo - Strzekęcin przez działkę sąsiednią, na której ustanowiono służebność drogi koniecznej.
               Sąsiedztwo działki stanowią m.in. b. zabudowania pałacowe oraz grunty rolne KOWR OT Warszawa.                                                                                                 
               We wsi  szkoła podstawowa , sklepy spożywcze. Stacja kolejowa ok. 1,5 km.
               Opis użytków: dz. 96/1: B- RIVb - 2,2584 ha i  dz. 96/2 - B- RIVb - 0,8066 ha.
 
 1. Przedmiotowe  nieruchomościami nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  (tekst jednolity przyjęty Uchwałą       Nr XXIV/124/16 Rady Gminy Świeszyno z dnia 02 czerwca 2016r - obszar obejmujący w/w działki oznaczono, jako:
DUNOWO (RPP):
 • Obszar przeznaczony głównie na rolniczą przestrzeń produkcyjną wartą szczególnej ochrony,
 • Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzupełniającą w obrębie miejscowości.
 • Dopuszcza się realizację usług handlu, rzemiosła i gastronomii w ramach miejscowości
               Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 660 000,00 PLN (słownie: sześćset  sześćdziesiąt  tysięcy złotych).
Wadium wynosi 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych), Minimalne postąpienie 10 000,00PLN (słownie: dziesięć  tysięcy złotych).
Sprzedaż nie  podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT.
 
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r,  o godz. 11.00 w Sali Narad Zarządu PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, gm. Świeszyno woj., zachodniopomorskie.
Uczestnicy postepowania przetargowego zobowiązani będą do podpisania klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania przetargowego oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, warunkami przetargu i ich akceptacją.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto :  Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie BGŻ O/Koszalin nr 96 2030 0045 1110 0000 0048 5220 najpóźniej                           do dnia 18 kwietnia 2019 r.  
Za datę  wpływu uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej  rachunek bankowy.
Wadium przepada na rzecz PMHZ Sp. z o.o.  w przypadku:
- wpłaty wadium i nie przystąpienia do przetargu,                                                                 
- jeśli oferent wygra przetarg i uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później  niż przed upływem 3 dni                                na wskazany rachunek bankowy.
Wadium  wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 
 1. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
a/ osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
b/ przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( nie starsze niż 3 m-ce),
c/ reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru wskazujący umocowanie  do reprezentowania danej osoby prawnej,
d/ pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość oraz notarialne pełnomocnictwo, oraz
- w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z  właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa   do reprezentowania danej osoby prawnej,
- w przypadku przedsiębiorcy  wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie                       do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 m-ce).[i]
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Ustawa z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U. z 2014 r., poz.1380)  wymaga uzyskania zezwolenia wydanego   w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy – wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz PMHZ Sp. z o.o. w Strzekęcinie.
Nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców następuje dodatkowo z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
 1. Nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.                                       o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia w przedmiocie przynależności do kręgu osób, które są podmiotami uprawnionymi             do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia   5 sierpnia 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz.1433) o kształtowaniu ustroju rolnego.
W przypadku złożenia oferty przez osobę nie spełniającą warunków z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie nieruchomości rolnej wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku nie uzyskania w/w zgody nabycie nieruchomości nie następuje a wadium zostaje zwrócone.
 
 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wykona prawa pierwokupu na podstawie art. 30a5  ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz.1529).
 
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną,   jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy  w formie aktów notarialnych
 
 1. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności: notarialne, sądowe i geodezyjne) – ponosi nabywca.
 
 
Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z Regulaminem Przetargu i uzyskać dodatkowe informacje                              w siedzibie Zarządu PMHZ Sp. z o.o w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
(94) 3167937, tel. 660 477188,  (94) 3161295,
 
PMHZ Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
 
 
                                                                                                                                                    Prezes Zarządu
                                                                                                                                          mgr inż. Franciszek Klim
 
 
 
 

Ogłoszenie o odwołanie przetargu

                                                                                                                                                                         Strzekęcino, 20.03.2019 r.
 
                         
 
 
 
                                                                                Ogłoszenie o odwołanie przetragu
 
 
Zarząd Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka  Sp. z o.o.  z siedzibą  w Strzekęcinie     O D W O Ł U J E       ogłoszony na dzień 22.03.2019   roku  Pierwszy pisemny przetarg   nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka nr  2/120 obręb Biesiekierz, gmina Biesiekierz  woj. zachodniopomorskie.
 
 
 
                                                                                                                                                            Prezes Zarządu 
                                                                                                                                                    mgr inż. Franciszek Klim
 

KLAUZULA ZGODY

DOTYCZY :
Zaproszenia do składania ofert:
Modernizacja Przechowalni Ziemniaka z rozbudową części przeznaczonej na pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz wyposażenie.
 
 
 
 
….........................................................
                                                                                                     Miejscowość, data        
….......................................................
          Imię i nazwisko/ Firma
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby
 
…........................................................
         Adres zamieszkania/ siedziby c.d.

…........................................................
         Adres mailowy
 
…........................................................
         Numer kontaktowy
 
 

KLAUZULA ZGODY
 
Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorsko Mazurską Hodowlę Ziemniaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno k/Koszalina) tel. +48 94 316 12 95, adres e-mail: pmhz@pmhz.pl w celu udziału w przetargu ofertowym zgodnie z zaproszeniem z dnia 16.01.2019 r, organizowanym przez PMHZ Sp. z o.o. Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck.
 
 
........…................................................................................................
Data i podpis osoby/ Firmy, której dane dotyczą
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Strzekęcino, 16.01.2019 r.
 
 
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
na zadanie inwestycyjne:
„MODERNIZACJA PRZECHOWALNI ZIEMNIAKA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW ORAZ  WYPOSAŻENIE”
 
                                   

 1. Informacje ogólne
 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964            r. Kodeksu Cywilnego;
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. z siedzibą w Strzekęcinie, Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub nieważnienie przetargu bez    podawania przyczyny.
 
 1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót remontowo – budowlanych w obiekcie Przechowalnia Ziemniaka w zakresie robót:
 • rozbiórkowych,
 • murarskich i tynkarskich,
 • posadzkarskich,
 • naprawa konstrukcji dachowej,
 • instalacyjnych – elektrycznych, wodnokanalizacyjnych,
 • malarskich
Obiekt zlokalizowany jest w PMHZ Strzekęcin Oddział Celbowo, Celbowo 1, 84-100 Puck
Szczegółowy zakres robót do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego.
Do oferty załączyć:
- klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie www.pmhz.pl –(zakładka Przetargi)
- kosztorys w oparciu o ustalony zakres, sposób i warunki płatności oraz udzielone gwarancje jakości wykonanych robót.
 
Termin realizacji: do 31 maja 2019 r.
 
 
 1. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie PMHZ Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej celbowo@pmhz.pl
 
 1. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – p. Dyrektor Eugeniusz Szornak tel. 603 605 047
 
 
Prezes Zarządu
Mgr inż. Franciszek Klim
 

PRZETARGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PISEMNYCH

NIEOGRANICZONYCH (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ I SAMOCHODU  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.

 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale Strzekęcin PMHZ Sp. z o.o 76-024 Świeszyno, Strzekęcino 5B, w dniach  21 - 31.01.2019 r. w godz.7.00 -15.00, po wcześniejszym umówieniu się tel. 694 494 432, 94 3167939.

czytaj wiecej
PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY


POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STRZEKĘCINIE www.pmhz.pl OGŁASZA
PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI
 
I. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów   w jednostce ewidencyjnej 320902_2- Biesiekierz, obręb 0039- Biesiekierz, jako działka o numerze 2/120 o powierzchni 0,9498 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW 49469 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 2/120 obręb geodezyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz nie jest objęta miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz, natomiast w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz położona jest na obszarze użytków  rolnych. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

czytaj wiecej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami) na zadanie inwestycyjne:

„ZAKUP SKRZYNIOPALET  DREWNIANYCH DO PRZECHOWYWANIA ZIEMNIAKÓW – 150 SZT”

czytaj wiecej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami) na zadanie inwestycyjne:

„MODERNIZACJA PRZECHOWALNI ZIEMNIAKA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW ORAZ  WYPOSAŻENIE”

czytaj wiecej